Organisaties & Mailadressen

Op deze pagina vind je een overzicht van de organisaties waar je van op de hoogte moet zijn en nodig zal hebben wanneer je de strijd aangaat tegen racisme en discriminatie in Nederland. Wij hebben een lijst samengesteld van organisaties die ons inspireren, ons bijstaan en vooral ons werk makkelijker maken. We zullen deze lijst blijven aanvullen. 

Ken jij een organisatie die strijd tegen racisme en discriminatie en wij moeten opnemen in deze lijst? Laat het ons dan weten via kozwartepiet@gmail.com.

Nederland Wordt Beter – 

Website:  www.nederlandwordtbeter.nl  mailadres: info@nederlandwordtbeter.nl

Nederland Wordt Beter (NLWB) richt zich op een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Wij zetten ons in voor meer kennis over de gevolgen van het koloniale en slavernijverleden van Nederland. NLWB draagt de kosten van o.a. de projecten van KOZP en streeft ernaar om zichzelf in 2025 op te heffen. Wij streven ernaar om dan de volgende drie doelstellingen te hebben behaald:

1/ Structurele en duurzame educatie over het koloniale- en slavernijverleden; 

2/ Een inclusief Sinterklaasfeest zonder racistisch stereotype; 

3/ De wettelijke verankering van de nationale herdenking van de afschaffing van de Nederlandse slavernij. 

Amnesty International

Website: https://www.amnesty.nl/ mailadres: servicecenter@amnesty.nl 

Onderzoekers van mensenrechtenschendingen, mensen die rapporten opstellen om schendingen aan de kaak te stellen, lobbyisten die met machthebbers praten, mensen die educatieve programma’s ontwikkelen, creatieve koppen die effectieve acties bedenken, mensen die meedoen aan onze schrijfacties, die handtekeningen onder petities zetten, die de media informeren, die gastlessen verzorgen, die geld inzamelen: samen vormen zij Amnesty International.

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

PILP – Je bondgenoot als je de staat wilt aanklagen

Website: https://pilpnjcm.nl/ mailadres: contact@pilpnjcm.nl 

Het Public Interest Litigation Project (PILP), een onderdeel van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), verkent de mogelijkheden van strategisch procederen voor mensenrechten in Nederland.

Het NJCM komt al decennia lang op voor de mensenrechten in Nederland. Dat doen de meer dan duizend leden door nieuw beleid en wetsvoorstellen te toetsen aan mensenrechtenstandaarden en door te rapporteren over de naleving van internationale en Europese verdragen. Ook organiseert het NJCM bijeenkomsten over actuele kwesties om de kennis van mensenrechten te vergroten.

Soms is dat allemaal niet voldoende. Daarom is het NJCM het PILP gestart, waarmee de mogelijkheden van strategisch procederen op het gebied van mensenrechten in Nederland worden verkend. Dit is het op een strategische manier inzetten van een juridische procedure om op deze wijze sociale, politieke of juridische veranderingen te proberen teweeg te brengen. Ook kan het individuen en minderheden een stem geven en degenen wier mensenrechten op het spel staan toegang tot het recht verschaffen.

Meldpuntdiscriminatie / discriminatie.nl

Website: https://discriminatie.nl/ mailadres: https://discriminatie.nl/contact/ 

Discriminatie.nl is de website van de Nederlandse antidiscriminatiebureaus (ADB’s). Ben je gediscrimineerd? Was je hier getuige van? Laat het weten! De medewerkers van de antidiscriminatiebureaus staan voor je klaar. Samen zoek je naar een oplossing. 

Je kunt op Discriminatie.nl overigens ook terecht met vragen, voor advies en voor andere informatie over ongelijke behandeling.

College voor de Rechten van de Mens

Website: https://www.mensenrechten.nl/  mailadres: info@mensenrechten.nl 

Het College voor de Rechten van de Mens verricht onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstituten, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College is ook toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland.

Rechtshulp – Voor gratis advies en rechtshulp

Website: https://www.juridischloket.nl/ mailadres: https://www.juridischloket.nl/email-ons/ 

In 30 vestigingen en met ruim 300 deskundige juristen helpt het Juridisch Loket u gratis met juridisch advies. Jaarlijks beantwoorden zij gemiddeld 800.000 vragen.

In 2004 werd het Juridisch Loket opgericht. Een onafhankelijke en laagdrempelige stichting, waar burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp krijgen.

De Goede Zaak – De plug voor grote campagnes en petities

Website: https://www.degoedezaak.org/ mailadres: info@degoedezaak.org 

Nederland heeft een progressieve burgerbeweging -DeGoedeZaak- die onafhankelijk is van politieke partijen, de belangen van progressief Nederland verdedigt en in staat is druk uit te oefenen op onze leiders. Een beweging die strijdt voor concrete maatschappelijke verandering en die bouwt aan een eerlijke, inclusieve, duurzame en democratische samenleving.

Samen met jou

DeGoedeZaak is de plek waar je als progressieve Nederlander je tijd, netwerk, kennis en geld kunt inzetten om dat voor elkaar te krijgen. Samen met jou voeren ze campagne en actie voor de onderwerpen die we met elkaar belangrijk vinden.

Zelf campagnes starten

DeGoedeZaak is ook de plek waar elke Nederlander zelf een effectieve maatschappelijke campagne kan starten. Zonder dat je daarvoor een enorm netwerk moet hebben, of duizenden euro’s uit moet geven aan een campagne. Met de best mogelijke technologische middelen bereiken campagnes van DeGoedeZaak online en offline grote groepen mensen.

Stroomversnellers – De plek voor je training en workshop

Website: https://www.stroomversnellers.org/ mailadres: info@stroomversnellers.org  

Stroomversnellers is een trainersnetwerk van ervaren campaigners, organizers, conflictbemiddelaars en facilitatoren. Wat hen verbindt is een geloof in het belang van krachtige sociale bewegingen, die opkomen voor een democratische, inclusieve en klimaatrechtvaardige samenleving. 

Stroomversnellers is opgericht door een groep activisten uit milieuorganisaties, vakbonden en anti-racisme initiatieven. Met vallen en opstaan hebben ze geleerd hoe je een effectieve campagne organiseert, een organisatie opbouwt en sociale verandering tot stand brengt. Geïnteresseerd in een training of workshop? Neem dan contact met hen op zodat jullie kunnen bespreken wat ze voor je kunnen betekenen.

Theaterstraat – De plug voor protestmaterialen

Website: www.theaterstraat.nl mailadres: ts@theaterstraat.nl 

Stichting Theaterstraat is in actiekringen, alsmede bij buurtcomités en ngo’s, bepaald geen onbekend collectief. Voortkomend uit Aktie Tomaat en het Zomer Straattheater werd Theaterstraat in 1976 opgericht. Als eerste belangrijke bijdrage aan het protest op straat verzorgde het collectief de geluidsinstallatie voor bewoners van de Amsterdamse Nieuwmarkt die hun met sloop bedreigde woningen op aandrang van de autoriteiten dienden te verlaten vanwege de aanleg van de metro.

Sindsdien levert Theaterstraat betaalbaar facilitaire bijdragen in de vorm van (mobiele) podia, geluidsinstallaties en vervoer met bussen naar acties met de befaamde rode actie-stadsbus. Onmisbaar als je een protest gaat opzetten.

Arrestantengroep – ondersteunt arrestanten

Website: https://arrestantengroep.org/ mailadres: arrestantengroep@riseup.net

 

De arrestantengroep is in het leven geroepen omdat in de praktijk werd ervaren dat mensen die bij acties, demonstraties enz. gearresteerd zijn (en evt. langer vastgehouden kunnen worden) ondersteuning nodig hebben. Ze zien zichzelf echter niet als een dienstverleningsgroep, maar als onafhankelijk onderdeel van een links-radicale beweging, antiracistisch, anti seksistisch en antifascistisch.

De arrestantengroep geeft voorlichting en biedt directe hulp bij demonstraties, manifestaties etc.

Als mensen voorafgaand aan hun actie de arrestantengroep benaderen kan er geholpen worden met het zoeken naar een advocaat, het informeren van mensen over hun rechten na arrestatie, tips over hoe om te gaan met verhoren door de politie en verdere voorbereiding voor het geval er arrestaties vallen. Tijdens een actie kunnen de mensen die de arrestantengroep draaien in de gaten houden wat er gebeurt, en of, en zo ja, waarom er mensen opgepakt worden.

Mochten er arrestanten zijn, dan kan de arrestantengroep, als hier vooraf afspraken over zijn gemaakt bijvoorbeeld vrienden of familie informeren en/of werk afbellen. Ook onderhoudt de groep vaak contact met de advocaat en informeert vervolgens de achterban. Zo wordt voorkomen dat de advocaat de hele dag gebeld wordt door verschillende mensen. 

Doorbraak – Je favoriet bondgenoot

Website: https://www.doorbraak.eu/ mailadres: doorbraak@doorbraak.eu 

Doorbraak bestaat sinds 1 januari 2007 en ondersteunt succesvol verschillende initiatieven en individuen om de wereld beter te maken. De belangrijkste doelstelling is het organiseren van mensen om macht op te bouwen voor succesvol verzet. 

Veel mensen denken dat ze alleen staan in deze wereld en dat onrecht een gegeven is. Doorbraak is ervan overtuigd dat verandering wél mogelijk is, verspreidt daarom haar visie en werkt samen met mensen die opkomen voor belangen die voor iedereen waardevol zijn. Op die manier levert Doorbraak een bijdrage aan – hopelijk – succesvol verzet tegen kapitalisme en voor meer gelijkheid en vrijheid op alle fronten. Daarbij plaatsen ze zich in een brede traditie van strijd en solidariteit van onderop, die – in al haar diversiteit – door de eeuwen heen en in alle continenten bestaan heeft.

Stop Blackface 

Website: https://stopblackface.com/ mailadres https://stopblackface.com/about-us/

Blackfacing is a manifestation of the history of stereotyping, dehumanizing and oppressing black people. The racist practice is manifested in different ways across different countries in the world. Stop Blackface is an online platform which aims to connect different activists and campaigns who contest the practice as a part of the global struggle against racism and white supremacy. Stop Blackface! The platform is an initiative of New Urban Collective and was set up in 2014 to raise awareness about the Saint Nicolas tradition and its connection to a larger historical and international tradition of Blackfacing. In 2014 the initiators joined forces with members Zwarte Piet is Racism-Campaign and Zwarte Piet Niet and formed the action group Kick Out Zwarte Piet. Together they co-organized nonviolent protests, educational events, debates and more to change the national Blackfacing tradition in the Netherlands.

Website: https://stopblackface.com/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCxOLaO7YHbJ1v68uQ6vy8TQ

Controle Alt Delete – Strijders tegen politiegeweld en etnisch profileren

Website:  https://controlealtdelete.nl/  mailadres: info@controlealtdelete.nl 

De missie van Controle Alt Delete (CAD) is dat wetshandhavers niet etnisch profileren, dat zij minder geweld gebruiken en dat de overheid op een transparante manier verantwoording aflegt over geweldstoepassingen. 

Zij reflecteren op een kritische, constructieve en creatieve manier op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen wetshandhavende organisaties. Ze organiseren bijeenkomsten, (co)produceren kritische films, verzorgen lezingen, geven trainingen, schrijven blogs, bieden constructieve oplossingen ten behoeve van beleidsverandering en staan slachtoffers en nabestaanden bij waar mogelijk.

Controle Alt Delete is een initiatief van IZI Solutions. Het CAD team bestaat uit vaste krachten, vrijwilligers en mensen die als ogen en oren fungeren. Een vaste samenwerkingspartner is Amnesty Nederland. Daar waar mogelijk wordt er nauw samengewerkt met andere mensenrechtenorganisaties en grassroots bewegingen. Voor institutionele partijen zoals het ministerie Justitie & Veiligheid en de politie stellen ze zich graag op als een kritische gesprekspartner die problemen agendeert en oplossingen aanreikt. Iedereen die de missie omarmt zien ze als een bondgenoot.

Comité 21 Maart – organisator Landelijke demonstratie tegen racisme

Website: https://arrestantengroep.org/ mailadres: arrestantengroep@riseup.net 

Samen tegen racisme en discriminatie. Samen strijden tegen racisme en discriminatie is het vertrekpunt van het comité, waarbij de jaarlijkse demonstratie op 21 maart de belangrijkste activiteit vormt. Daarnaast organiseert het comité activiteiten als conferenties en festivals, steuncampagnes voor slachtoffers van racisme en discriminatie, en oefent het uit op de politiek.

Asian Raisin – Grassroots organisatie tegen anti-Aziatisch racisme

Website:  https://asianraisins.nl/ mailadres: info@asianraisins.nl

Asian Raisins streeft naar een inclusief Nederland vrij van racisme, xenofobie of racistische stereotypen. Niet alleen als deel van de wet, maar ook het collectief bewustzijn van ons als Nederlanders. Iedereen moet als volwaardig persoon worden gezien en niemand moet nog te maken krijgen met racistische uitlatingen en handelingen. Asian Raisins zet zich in voor de emancipatie van Aziatische Nederlanders waar het stilzwijgen wordt verbroken.

Verder willen wij dat Nederlanders met een Aziatisch uiterlijk of origine zich verenigen en als één ploeg naar voren treden. Ons als één duidelijk stem uitspreken over de problemen met racisme en discriminatie en samen de strijd aangaan. Niet alleen met betrekking tot ons, maar ook tot andere minderheden in Nederland.

Stichting We Promise – Strijders uit de provincie

Website:  https://www.facebook.com/wepromiseto/ mailadres: wepromiseto@gmail.com 

We Promise is op 13 juli 2019 opgericht door Merve Kaçmis en Marisella de Cuba. 

Dagelijks horen zij schrijnende verhalen van mensen die met racisme en discriminatie te maken krijgen. Het systeem laat hen in de steek. Ook bij de antidiscriminatievoorzieningen of gemeenten kunnen zij vaak niet terecht. Hun stem wordt niet gehoord. Het bagatelliseren van racisme en discriminatie vindt aan de lopende band plaats. Deze verhalen zijn voor Merve en Marisella heel herkenbaar. Zij hebben daarom uit noodzaak We Promise opgericht. 

We Promise gelooft dat verandering bij jezelf begint. Niks doen is voor hen geen optie. Zij benaderen daarom actief gemeenten, scholen en bedrijven om het racismeprobleem bespreekbaar te maken en op de agenda te zetten. Door middel van dialogen, gastlessen, workshops, trainingen, events en demonstraties organiseren, zorgen zij voor bewustzijn en kennisvergroting. Ook ondersteunen zij individuen en groepen die geconfronteerd worden met racisme, discriminatie of onrecht op werk, stage, sport of online.

Black Archives – Een wereld gaat voor je open

Website: www.theblackarchives.nl  mailadres: info@theblackarchives.nl 

The Black Archives is een historisch archief en cultureel centrum waar mensen terecht kunnen voor inspirerende gesprekken, inhoudelijke activiteiten, tentoonstellingen en boeken vanuit Zwarte en andere perspectieven die elders vaak onderbelicht blijven. The Black Archives wordt gedragen door de organisatie New Urban Collective.

The Black Archives bestaat uit verschillende boekencollecties, archieven en artefacten die het nalatenschap zijn van zwarte schrijvers en wetenschappers. De meer dan 10.000 aanwezige boeken in de collecties gaan over racisme, slavernij en (de)kolonisatie, gender en feminisme, sociale wetenschappen, Suriname, de voormalig Nederlandse Antillen, Zuid-Amerika, Afrika en meer.